Duurzaam genieten

Dat is waar Camellia S voor staat. Voor mensen die net zoals wijzelf bewust zijn van zowel de eigen gezondheid als de gezondheid van onze planeet. Biologisch waar mogelijk, steeds ecologisch verantwoord en met respect voor de natuurlijke rijkdom van moeder Aarde.

Uitzonderlijke kwaliteit

Een never-ending zoektocht naar producten met een onberispelijke kwaliteit. Gecontroleerd door de nodige Europese instellingen én vakspecialisten om u op elk moment het allerbeste aan te bieden.

Onderscheidend design

'Gezond', 'ecologisch verantwoord' en 'kwaliteit' zijn termen die jammer genoeg maar al te vaak in één adem worden genoemd met 'saai', 'kleurloos' en 'oubollig'™. Dit is bij onze producten echter zeker niet het geval. Het opvallend hip en trendy design maakt dat onze producten, naast een streling voor neus en tong, ook de ogen verwennen. Kortom: een feest voor alle zintuigen.

Art. 1 Toepassingsgebied:

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkoopovereenkomsten en leveringen van de firma Camellia S bvba met ondernemingnummer 0544.411.213 (hierna “Camellia S”).
Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Eventuele algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Het enkele feit van het aanvaarden van een offerte, het sluiten van een verkoopovereenkomst of het in ontvangst nemen van een levering, houdt de aanvaarding in door de klant van de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Art. 2 Offertes en bestellingen:

Camellia S behoudt zich het recht om prijzen periodisch te wijzigen naargelang nieuwe fiscale wetten, wijzigingen bij de doane en veranderlijke wisselkoersen. Verzendingen zijn voor de rekening van de koper, tenzij anders geaccepteerd door Camellia S. Een wijziging of annulatie van een bestelling wordt enkel overwogen onder wederzijdse toestemming van Camellia S en de koper. Wanneer de koper de bestelling annuleert zonder geldige reden, zal het betaalde bedrag niet worden terugbetaald.
Orders worden voltooid afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. Camellia S behoudt zich het recht om slechts een deel van de bestelling af te ronden. De koper zal enkel het geleverde deel aangerekend worden.

Art. 3 Prijzen en lasten:

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Art. 4 Facturatie:

Betalingen gebeuren enkel via bankoerschrijving op ING-rekening IBAN BE 04 3631 2874 7231 (BIC/SWIFT BBRU BE BB) tnv Camellia S bvba, Liebaardstraat 85, 8792 Waregem.
Alle facturen van Camellia S zijn betaalbaar, zonder korting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Voor een eerste bestelling is betaling vereist voor levering van de geoderen. Aan terugkerende kopers wordt een betalingsuitstel van 30 dagen na levering toegestaan.
Alle goederen blijven eigendom van Camellia S tot algehele betaling van het factuurbedrag.
Bij gebreke aan tijdige betaling van een factuur is vanrechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van van 12%, verhoogd met een forfetaire vergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 49,85 EUR.
Bij niet-tijdige betaling van een factuur kunnen herinneringskosten worden aangerekend.
Protesten van facturen dienen binnen de 15 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan Camellia S worden overgemaakt.

Art. 5 Klachten:

Eventuele opmerkingen over kwantiteit of kwaliteit van de geleverde goederen of diensten dienen per aangetekend schrijven aan Camellia S overgemaakt te worden binnen 8 dagen na intvangst van de factuur. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking . Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van de betaling verantwoorden.

Art. 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Het Belgisch recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken in het district van Camellia S zijn bevoegd.